મેં પ્રભુના કાર્યને કદી, પલટાતાં જોયા નથી Me Prabhuna kary ne kadi paltata joya nathi

મેં પ્રભુના કાર્યને કદી, પલટાતાં જોયા નથી;
આંસુઓને આંખમાં પાછા જતાં જોયા નથી.

ખરતા નિહાળ્યા છે મેં ઘણા આ ગગનથી તારાઓ;
પણ ચાંદ-સૂરજને કદી, ખરી જતાં જોયા નથી.
મેં પ્રભુના કાર્યને કદી પલટાતાં જોયા નથી

દોષ ન દે માનવી, વાતા વિશ્વના વાયુને;
જળચરોને જળ મહીં, રૂંધાતા કદી જોયા નથી.
મેં પ્રભુના કાર્યને કદી પલટાતાં જોયા નથી

સાધનાઓ ખૂબ કીધી, “નાઝીર” મેં આ વિશ્વમાં;
માનવીને મેં કદી પ્રભુ થતાં જોયા નથી.
મેં પ્રભુના કાર્યને કદી પલટાતાં જોયા નથી.

Leave a Reply