મોરી ચુનરીમેં પરિ ગયો દાગ પિયા Mori chunari me pari gayo daag piya

મોરી ચુનરીમેં પરિ ગયો દાગ પિયા.
મોરી ચુનરીમેં પરિ ગયો દાગ પિયા… ।।
પાંચ તત્વકી બની ચુનરિયા, સોરહસૈ બંદ લાગે જિયા… ।। ૧ ।।
યહ ચુનરી મૈકે સે આઈ, સસુરેમેં મનુવા ખોય દિયા… ।। ૨ ।।
મલિ મલિ ધોઈ દાગ ન છૂટૈ, જ્ઞાનકા સાબુન લાય પિયા… ।। ૩ ।।
કહૈ કબીર દાગ તબ છટિહૈં, જબ સાહેબ અપનાય લિયા… ।। ૪ ।।

Leave a Reply