રામ રસ ભીની ચદરિયા ઝીની રે ઝીની Ram ras bhini chadriya zini re zini

રામ રસ ભીની ચદરિયા ઝીની રે ઝીની
ચદરિયા ઝીની રે ઝીની..ટેક

અષ્ટ કમલ કા ચરખા બનાયા, પાંચ તત્વ કી પુની.
નવ દસ માસ બુનન કો લાગે, મુરખ મેલી કીની…..ચદરિયા

જબ મેરી ચાદર બની ઘર આઇ. રંગરેજ કો દિની
ઐસા રંગ રંગા રંગરેજને કી. લાલ લાલ કર દિની….ચદરિયા

ચાદર ઓઢ શંકા મત કરીયો. યે દો દિન તુમ કો દિની.
મુરખ લોગ ભેદ નહી જાને. દિન દિન મૈલી કીની…..ચદરિયા

ધ્રુવ પ્રહલાદ સુદામા ને ઓઢી. શુકદેવ ને નીર્મલ કીની
દાસ કબીર ને ઐસી ઓઢી. જયો કી ત્યોં ઘર દિની…..ચદરિયા

Leave a Reply