વાણી રે હરિ-ગુરુ સંત ની, અમર લોક દેખાડે હો જી Vani re Hari guru sant ni Amar lok dekhade ho ji

વાણી રે હરિ-ગુરુ સંત ની, અમર લોક દેખાડે હો જી

એવા રે પુરુષ આ અવની પર, કોઈ પાકે રે અખાડે હો જી…ટેક
બાર રે સ્વર ને નવ દ્વાર માં, ગતિ એની જે જણ જાણે હો જી
એવા એકવીસ સ્વર છે રે કરુણા રે નિધિ, એને કોઈ જાણનહારા જાણે હો જી…વાણી રે

પરા ના વચનો તો પલટે જ નઇ, કોઇ એને વેખરી થી વખાણે હો જી
એવી અદલ રે ફકીરી જેના ઉર્ માં રે, મહા શૂન્ય માં એ માણે હો જી…વાણી રે

નિર્વિકારી પુરુષ ના અંગ ને રે, કોઈક વિરલા જ જાણે હો જી
નિર્મલા જે હશે તે નિરખશે, રે,પૂર્ણાનંદ પ્રમાણે હો જી…વાણી રે

મરી ને જાવું રે જે ઘર માં રે, જીવતાં એમાં મોજું માણે હો જી
દાસ રે સવો ક્યે ગુરુગમ થી રે, આવ્યા તાતે ઠેકાણે હો જી…વાણી રે.

Leave a Reply