વારી જતાં દિલ ને વારી શક્યો નહીં Vari jata dil ne vari shakyo nahi

વારી જતાં દિલ ને વારી શક્યો નહીં
મરતાં ને મોત માથી ઉગારી શકાયો નહીં
વારી જતાં દિલ ને…

એક ભુલ ને છુપાવા કિધિ હજાર ભુલ
કિંતુ નજીવી ભુલ સુધારી શક્યો નહીં
વારી જતાં દિલ ને…

તારી અગાધ પ્રેમ દેખી લો
ભાણો સર્વદા મારું ભલું બુરું હું વિચારી શક્યો નહીં
વારી જતાં દિલ ને…

નાઝિર કહે મને રહી ગયો રંજ ઉમર ભર
એને ગળે વાત ને ઉતરી શક્યો નહીં
વારી જતાં દિલ ને…

Leave a Reply