શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે Shyam Vina vraj sunu lage

શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, ઓધવ હમકો ન ભાવે રે

વિકટ દિસે યમુના કિનારો,
વસમો લાગે વનરાવન સારો;
અતિ તલખે આ જીવ અમારો, મોહન કૌન મિલાવે રે
શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે, ઓધવ હમકો ન ભાવે રે

ચિત હમારો ગયો ચુરા કે,
મોહન મીઠી વેણુ બજાકે;
પહેલે હમસે પ્રીત લગાકે, રઝળતી મેલી વ્હાલે રે
શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે

હાલ હમારા શ્રીકૃષ્ણ કો કીજે,
યાદવરાય કો સંદેશો દીજે;
હમ રંક પર રીસ ન કીજે, કરુણા સિંધુ કહાવે રે
શ્યામ વિના વ્રજ સૂનું લાગે

રોવન લાગી વ્રજ કી નારી,
સકલ જગત કે કાજ બિસારી;
હાર્યો પ્રભુ કે ચરણ બલિહારી, દિલ મેં ધ્યાન લગાવે રે

Leave a Reply