સંતને સંતપણા રે મનવા નથી મફતમા મળતા sant ne santpan re manva nathi mafat ma malta

નથી મફતમા મળતા,એના
તો મૂલ ચુકવવા પડતા રે
સંતને સંતપણા રે મનવા
નથી મફતમા મળતા
સંતને સંતપણા રે,,,

ભરી બજારે કોઈ વેચાણા,
કોઈ તેલ કડામા તળાણા,
કાયા કાપી ત્રાજવે તોલી,
કોઈ હિમાળે ગળતા રે…
સંતને સંતપણા રે,,,

કરવત મેલાવીને માથા વેરાવ્યાં,
કાળજા કાપી ધરતા
ઝેર પીધા ને જેલ ભોગવી,
સાધુડા શુળી એ ચડતા રે…
સંતને સંતપણા રે,,,

પ્યારા પુત્રનુ મસ્તક ખાંડી,
ભોગ સાધુડાને ધરતા
ઘરની નારીને દાનમા દેતા,
દિલ જરા નહિં ડરતા રે…
સંતને સંતપણા રે,,,

પર દુ:ખે જેનો આત્મા દુ:ખીયો,
રુદિયા એના રડતાં
માન મોટાઈ ને મમતા ત્યાગી,
જઈ બ્રહ્માંડ મા ભળતા …
સંતને સંતપણા રે,,,

ગુરુ પ્રતાપે ભણે પુરુષોતમ
એના નામ ચોપડે ચડતા,
એવા સંતોની સેવા કરતા,
ભવસાગરથી તરતા રે
સંતને સંતપણા રે,,,

Leave a Reply