સત સૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા, નટરાજ રાજ નમો નમઃ Sat Srushti tandav rachyita nataraj raj namo namah

સત સૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા, નટરાજ રાજ નમો નમઃ

હે આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા, નટરાજ રાજ નમો નમઃ
ગંભીર નાદ મૃદંગના, ધબકે ઉર બ્રહ્માંડમા
નિત હોત નાદ પ્રચંડના, નટરાજ રાજ નમો નમઃ
શિર જ્ઞાન ગંગા ચંદ્રમા, ચિદ્ બ્રહ્મ જ્યોતિ લલાટમા
વિષ નાગ માલા કંઠમા, નટરાજ રાજ નમો નમઃ
તવ શક્તિ વા માંગે સ્થિતા, હે ચંદ્રિકા અપરાજિતા
ચહુ વેદ ગાયે સંહિતા, નટરાજ રાજ નમો નમઃ

Leave a Reply