સદગુરૂ ના ચરણ મા મારે કાયમ રે દિવાળી – sadguru na charan ma – Gujarati Bhajan Lyrics

સદગુરૂ ના ચરણ મા મારે કાયમ રે દિવાળી
કદીયે ના ભાળી મે તો રૈન અંધારી …….
સદગુરૂ ના ચરણ મા,,,

ફટક ફટક મે ફોડયા ફટાકા,
ભજન ભડાકે પાયા આંનદ અપારા……..
સદગુરૂ ના ચરણ મા,,,

તન કર ગોળાને મન કર વિષ દારુ
ધૂન કી જામગરી ઓહંગ અગન પ્રજાળુ…….
સદગુરૂ ના ચરણ મા,,,

ખૂબ અમે ખેલ્યા ને ખૂબ આનંદે ઉડ્યા
નિજાનંદ પાયા એ છે આનંદ અપારા……
સદગુરૂ ના ચરણ મા,,,

રંગ ભર નૈનુ મા દિપક જલાયા
કહે બાપા “બળદેવ ” ગગન મા દિવાળી

Leave a Reply