સમય મારો સાધજે વ્હાલા – Samay maro sadhje vhala – Gujarati Bhajan Lyrics

સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા.
અંત સમય મારો આવશે જ્યારે, નહી રહે દેહનું ભાન..(૨)..
એ રે સમય મુખે તુલસી દેજે, દેજે જમુના પાન… સમય મારો…
જીભલડી મારી પરવશ થાશે, ને હારી બેસું હું હામ..(૨)..
એ રે સમય મારી વ્હારે ચઢીને રાખજે તારૂં નામ… સમય મારો…
કંઠ રુંધાશે ને નાડીઓ તુટશે, તુટશે જીવનદોર..(૨)..
એ રે સમય મારા અલબેલાજી, કરજે બંસરી શોર… સમય મારો…
આંખલડી મારી પાવન કરજે, ને દેજે એક લ્હાણ..(૨)..
શ્યામસુંદર તારી ઝાંખી કરીને, ‘ પુનિત’ છોડે પ્રાણ… સમય મારો…

Leave a Reply