સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો, હમકો ઐસા ગુરુજી મિલત હૈ

નિરખી લવ નેણું માં ભરપુર,
દલડે થી જાણું નહી જરાય દૂર,
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો,
હમકો ઐસા ગુરુજી મિલત હૈ…

કોણ તારી વાડી દાતા,કોણ વિસ્તારા,
કોણ રે ડાળી ને કોણ એના મૂળ.
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો…

સત મોરી વાડી દાતા,વચન વિસ્તારા,
દયા રે ડાળી ને ધરમ એના મૂળ.
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો…

પાછા રે પગલા, નહી ભરુ,
પંથ થોડો ને, જાવું ઘણે દૂર.
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો…

સાંઈ નાં પ્રતાપે “શેલાણી” બોલ્યા,
આ હીરલો મળ્યો મોંઘેરો મૂલ.
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો

Leave a Reply