સાંભળો મનગમતા માનવ, આ પથ્થર પસંદ મેં આમ કર્યો

વાયુ વાદળ સૂરજ ચંદર, વ્યોમ ભોમ પાતાળ ની અંદર;

પછી ભલે હોય મસ્જીદ કે મંદર, પણ સત્ત તત્ત્વમાં તું જ નિરંતર
નિરાકાર છતાં સાકાર થઈ, તું ઠરી ઠરી પાષાણ ઠર્યો;
માટે કહે ને ઓ કરુણાનાં સાગર, આ પથ્થર પસંદ તે કેમ કર્યો
ભાવે સ્વભાવે નોખા ન્યારા, ફૂલ અને પથ્થર વચ્ચે અંતર;
કદી ફૂલ મરે પાષાણની નીચે, પણ તું ફૂલ નીચે પાષાણ મર્યો
પાષાણ નું હૈયું ખોલી, મંદિર ભરની મૂર્તિ ડોલી;
શિલાનો શણગાર સજી, સર્જનહાર હસી ઉછર્યો
સાંભળો મનગમતા માનવ, આ પથ્થર પસંદ મેં કેમ કર્યો !
રામ બનીને માનવ કુળમાં, હું આ જગત માં અવતર્યો;
ત્યારે ફૂલ ઢગ જે મેં કચર્યો, તે આજે મારે શિર ધર્યો
સીતાને લઈને, રાવણ જયારે લંકા પાર ફર્યો;
ત્યારે આ માનવ કોઈ મને કામ ન આવ્યા;
આ પથ્થરથી હું સામે પાર ઉતર્યો
સાંભળો મનગમતા માનવ, આ પથ્થર પસંદ મેં આમ કર્યો

Leave a Reply