સાચું પૂછો તો ઘટોઘટમાં ચિરાગ-એ-તૂર છે

સાચું પૂછો તો ઘટોઘટમાં ચિરાગ-એ-તૂર છે;

દિવ્ય દ્રષ્ટિ એ જણાયે છતાં પણ દૂર છે
આત્મા અમર હોવા છતાં, આ દેહ તો ક્ષણ ભંગુર છે;
એ અનાદિ કાળનો એક ચાલતો દસ્તુર છે
અરે વિશ્વમાં આજે ઘણાં કહેણી તણા મજદૂર છે;
જ્ઞાનીઓ સમજો જરા, રહેણી વિના ઘર દૂર છે
સત્ત અનુભવ પામતા, શરમાઈ જાશો શેખજી;
એક અલ્લાહ છે, ત્યાં ના સ્વર્ગ છે ના હુર છે
જ્ઞાન દ્રષ્ટિ એ જુઓ તો, આત્મદર્શન પામશો;
દેહ નું બંધન જો રહ્યું તો જાણો મુક્તિ દૂર છે
લાખો જીવો ને હણવાથી, કહેવાઈએ શૂરવીર ના;
જે હણે ષડ રિપુ ને એ જ સાચો શૂર છે
લાખ યુક્તિએ છુપાવો, ખૂને નાહક ના છુપે;
મહેંદી નું એક એક પાનું જુઓ ખૂન થી ભરપુર છે
માટે વહેમ ભૂલી ને જુઓ, “સત્તાર” સાચા પ્રેમને;
પ્રેમ શૂરાપાનમાં પ્રેમીજનો ચકચુર છે

Leave a Reply