સાધુ કી સંગત પાઇ રે Sadhu ki sangat paai re

સાધુ કી સંગત પાઇ રે, જા કી સફલ કમાઇ રે;
સાધુ કી સંગત ભક્તિ હરીકી, બઢત બઢત બઢ જાઈ…ટેક

ધુવ પ્રહલાદ અંમરીષ વિભિષણ, નારદ છે ઋષિરાઈ;
પીપા ધના સેના રોહીદાસ, પાંચમી મીરાંબાઈ…સાધુ

નરસિંહ જયદેવ ઓર સુરદાસ, સજના જાત કસાઈ;
રંકા વંકા કાલુ કેવલ કૂબા, કરમાકો ખીચડી પાઇ…સાધુ

દત્તાત્રેય ગુરૂ ગોંરખ યોગી, ગગન મંડલ મઠ છાઈ;
કહત કબીર સુનોં ભાઇ સાધુ, જ઼યોતમેં જ્યોત મિલાઇ…સાધુ

Leave a Reply