સાધુ તેરો સંગડો ના છોડું મેરે લાલ Sadhu tero sangado naa chhodu mere laal

સાધુ તેરો સંગડો ના છોડું મેરે લાલ
લાલ મેરે દિલ કી સાધુ લાગી રે વેરાગીરામા
જોયું મેં તો જાગી હો જી …

કપડા રંગાયા સાધુ, અંચલ રંગાયા હો જી.
તો ભી મેરો તનડો ન રંગાયો મેરે લાલ.
જોયું મેં તો જાગી હો જી …

ધરતી કા તકિયા સાધુ, તકિયો તપીયો હો જી.
તો ભી મેરો મનડો ન તપીયો મેરે લાલ
જોયું મેં તો જાગી હો જી …

મચ્છન્દરના ચેલા જતિ ગોરખ બોલિયા
બોલ્યા બોલ્યા અમૃતવાણી મેરે લાલ
જોયું મેં તો જાગી હો જી …

Leave a Reply