સાધુ વો નર હમ કો ભાવે Sadhu vo nar ham ko bhave

સાધુ વો નર હમ કો ભાવે
દુ:ખ ઔર સુખ મેં આનંદ રહેવે, હરદમ હર ગુણ ગાવે
સાધુ વો હમ કો ભાવે !

પરનારી પરધન કો ત્યાગે, સત કી રોજી ખાવે
તન મન ઔર બચન સે, કોઈ જીવ કો નહીં દુ:ખાવે
સાધુ વો હમ કો ભાવે !

કર સેવા સંસાર ઉનકો, સાચી રાહ દિખાવે
ધર્મ કરતા ધાડ આવે તો, હિંમત હાર ન જાવે
સાધુ વો નર હમ કો ભાવે !

પર દુ:ખભંજન હોકર રહેવે, ગુરુ ગોવિંદ ગુણ ગાવે
દાસ સતાર ગુરુ ગોવિંદ મિલકર, કાલ કો માર હટાવે
સાધુ વો નર હમ કો ભાવે ! —

Leave a Reply