સાહેબ કો સંભારુગા Saheb ko sambharunga

સાહેબ કો સંભારુગા, તજુગા મોહ નિદ્રા
ધણી તુજકો ધાંરુગા, મે માંરુગા ઘેલી મમતા
સાહેબ કો સંભારુગા….

કાળીગાના કટક ચડીયા, અજબ શહેર રચાઉંગા
શહેર પર છડીદાર રાખી, શહેર ના લુટાઊંગા
સાહેબ કો સંભારુગા..

કાળીગાકો કાટ ડાલુ ,ઘોડે પે જીન ડાલુ
ભલે પાચ ચડે પચીસ ચડે, મે નર અકેલા જાઊગા
સાહેબ કો સંભારુગા..

ત્રિવેણી રંગ મહેલ મા, ઝળહળ જ્યોત જલાઉંગા
ચડુંગા નર અકેલા મે , ચોર પકડી લાઉંગા
સાહેબ કો સંભારુગા..

હાથ જોડી હુકમ માંગુ, કાયા કો કરમાઉંગા
એવુ બોલ્યા કપડચંદ જોગી, પુરણ મુજરા પાઉંગા
સાહેબ કો સંભારુગા..

Leave a Reply