સાહેલી મોરી ભાગ્ય રે મળ્યો – Saheli Mori Bhagye re malyo sadhu purush no sang – Gujarati Bhajan Lyrics

સાહેલી મોરી ભાગ્ય રે મળ્યો
અમને સાધુ પુરુષ નો સંગ

અવર પુરુષ નો સંગડો ના
કરીએ હરિ
એ તો પાડી દિયે ભજન માં ભંગ
ભાગ્ય રે મળ્યો અમને સાધુ
પુરુષ નો સંગ

નિંદા ના કરનારા નરકે લઇ જાવે હરિ
જઈ ને સર્જે ભોરીંગ
ભાગ્ય રે મળ્યો અમને સાધુ
પુરુષ નો સંગ

સાધુ રે પુરુષ નો સંગડો જો
કરીયે હરિ
તો તો ચૌગુના ચઢે અમને રંગ
ભાગ્ય રે મળ્યો અમને સાધુ
પુરુષ નો સંગ

મીરા બાઇ ગાવે સંત ચરણ રજ હરિ
એ તો ઉડી ઉડી લાગી મારે અંગ
ભાગ્ય રે મળ્યો અમને સાધુ
પુરુષ નો સંગ,

Leave a Reply