#સુપરહિટ પ્રભાતિયા ભજનો/પ્રાચીન ભજનો/divotional Gujarati bhajans#પ્રભાતિયા ભજનો
૧.વીજળીના ચમકારે
૨.શીલવંત સાધુને
૩.ભક્તિ કરવી એને
૪.છુટા છુટા તીર રે
૫.વચન વિવેકી જે નર નારી

Leave a Reply