હમને બ્રહ્મ વિચારા, હમારા પંથ હૈ ન્યારા Ham ne brahm vichara hamara panth hai nyara

હમને બ્રહ્મ વિચારા, હમારા પંથ હૈ ન્યારા.
માલા મણકા હમ નહીં ફેરે, પુસ્તક ગ્રંથ વિસારા,
જાત્રા ધામ હમ નહીં જાવે, ભટકે નહિ સંસારા.
દેવી દેવતા હમ નહીં પૂજે, પથરા કૌન વિચારા,
દેવળ મંદિર હમ નહીં જાવે, છોડા ઠાકર દ્વારા.
પૂજા, ક્રિયા, વ્રત, સમાધિ, કરતવ છોડા સારા,
જપ, તપ તો હમ કછુ ન કરીએ, ભાવ હમારા ચારા.
ચિત્ત હમારા જીસસે લાગા, ઓહી હમારા પ્યારા,
સુરતા ઉનકે સન્મુખ રખ્ખે, આનંદ હોય અપારા.
દિન ઔર રાત મગન હો રહેવે, મન મોહન પર વારા,
પ્રેમ પ્યાલા ભર ભર પીએ, એ હૈ કામ હમારા.
સોહં સિદ્ધ કિયા દિલ અંદર, છોડા સબ વિસ્તારા,
એક બ્રહ્મ ઔર દ્વિતીય નાસ્તિ, એ હી શબ્દ લલકારા.
કભી નહીં હમ કપડે રંગે, નહીં મૂંડ મૂંડાવનહારા,
કભી નહીં હમ જટા વધારે, છોડા સબ આચારા.
સબ સંસાર કે જૂઠે ઝગડે, આવે નહીં નિસ્તારા,
જ્ઞાન નાવમેં બૈઠકે સંતો, જ્ઞાનીને ભવ તારા…

Leave a Reply