હમારે પ્રભુ અવગૂણ ચીત ના ધરો hamare prabhu avgun chit na dharo

હમારે પ્રભુ અવગૂણ ચીત ના ધરો
સમદર્શી હૈ નામ તિહારો, ચાહે તો પાર કરો…હમારે

એક નદિયા એક નાલ ક્હાવત, મૈલો હી નીર ભર્યો
દોનોં મિલકે એક બરન ભઈ, સુરસરી નામ પયો…હમારે

એક લોહા પૂજામે રાખત, ઇક ઘર બધિક પયો
ગુણ અવગૂણ પારસ નહી ચીતવત, કંચન કરત ખરો…હમારે

યહ માયા ભ્રમજાલ કહાવત, સૂરદાસ સઘરો
અબકો બેર મોહે પાર ઊતારો, નહી તન જાત ટરો…હમારે

Leave a Reply