હમ પરદેશી પંછી મુસાફીર Ham pardeshi panchhi musafir aaye the sahelani ji

હમ પરદેશી પંછી મુસાફીર આયે હે સહેલાણી
રેવું તમારી આ નગરી મા જબ લગ હે દાના પાણી
હમ પરદેશી પંછી મુસાફીર

ખેલકર ખેલકરી લે એ ખેલ ચોગાની
આ અવસર ફેર નહી આવે ફેર મીલન કો નાહીં
હમ પરદેશી પંછી મુસાફીર

ચેતન હોકર ચેતજો ભાઇ નહીંતર હૈ હેરાની
દેખો દુનિયા યું ચલી જાવે જૈસે નદીયાં કા પાની
હમ પરદેશી પંછી મુસાફીર

પરદેશી ની પ્રીતડી માહેં ડુબ ગઈ જિંદગાની
કહા સુના માફ કરના રખના મહેરબાની
હમ પરદેશી પંછી મુસાફીર

મનુષ્ય દેહ મહા પદારથ હે પારસ કી ખાણી
કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધુ સંત વિરલા એ જાણી
હમ પરદેશી પંછી મુસાફીર

Leave a Reply