હે જી વ્હાલા અખંડ રોજી હરિના હાથમાં He ji vhala akhand roji hari na hath ma

હે જી વ્હાલા અખંડ રોજી હરિના હાથમાં‚વાલો મારો જુવે છે વિચારી ;
દેવા રે વાળો નથી દૂબળો‚ ભગવાન નથી રે ભીખારી…
હે જી વ્હાલા…

જળ ને સ્થળ તો અગમ છે‚ અને આ કાયા છે વિનાશી ;
સરવને વાલો મારો આપશે‚ હે જી મનડા તમે રાખો ને વિશવાસી…
હે જી વ્હાલા…

નવ નવ મહિના ઉદર વસ્યાં‚ તે દિ વાલે જળથી જીવાડયાં ;
ઉદર વસ્યાંને હરિ આપતો‚ આપતો સૂતાં ને જગાડી…
હે જી વ્હાલા…

ગરૂડે ચડીને ગોવિંદ આવજો‚ આવજો અંતરજામી ;
ભક્તોના સંકટ તમે કાપજો મહેતા નરસૈંના સ્વામી…
હે જી વ્હાલા… નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply