૦૧ || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan || Shree Narayan SwamiBapuInformation
♪ Album : ૦૧ || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan || Shree Narayan SwamiBapu
Singer : Shree Narayan SwamiBapu
♪ Producer : Studio Mina Gondal
♪ Lyrics : Traditional
♪ Music Composition : Traditional
♪ Record and Mixed by : Rachna Sound Gondal
© All Copyrights Reserved to Studio Mina-Rachna Sound,Gondal ( Gujarat )
Contact : Studio Mina , Nr. Central Cinema, Gondal (Guj.)
Mob: 9099923104/9824371971/9898088143
———————————————————————————————
LIKE|SHARE|COMMENT|SUBSCRIBE
———————————————————————————————
Enjoy & stay connected with us!
► Like us on Facebook: https://www.facebook.com/@Rachanasound
►website : @rachanasound
https://g.page/rachanasound
► Email : [email protected]
[email protected]

#NarayanSwami #JunaBhajan #StudioMinaGondal
#DesiBhajan #Santvani #SuperhitBhajan #DasSattar
#NewBhajan #PrachinBhajan #GujaratiBhajan #BestVideo
#NarayanBapu #JuniSantvani #YadgarBhajan #TopBhajan
#MinaStudio #Gondal #RachanaSound
૦૧ || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan || Shree Narayan SwamiBapu
#૦૧ #જન #ભજન #પજય #શર #નરયણ #સવમ #બપ #એ #ગયલ #Juna #Bhajan #Shree #Narayan #SwamiBapu
Information
♪ Album : ૦૧ || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan || Shree Narayan SwamiBapu
♪ Singer : Shree Narayan SwamiBapu
♪ Producer : Studio Mina Gondal
♪ Lyrics : Traditional
♪ Music Composition : Traditional
♪ Record and Mixed by : Rachna Sound Gondal
© All Copyrights Reserved to Studio Mina-Rachna Sound,Gondal ( Gujarat )
Contact : Studio Mina , Nr. Central Cinema, Gondal (Guj.)
Mob: 9099923104/9824371971/9898088143
———————————————————————————————
LIKE|SHARE|COMMENT|SUBSCRIBE
———————————————————————————————
Enjoy & stay connected with us!
► Like us on Facebook: https://www.facebook.com/@Rachanasound
►website : @rachanasound
https://g.page/rachanasound
► Email : [email protected]
[email protected]

#NarayanSwami #JunaBhajan #StudioMinaGondal
#DesiBhajan #Santvani #SuperhitBhajan #DasSattar
#NewBhajan #PrachinBhajan #GujaratiBhajan #BestVideo
#NarayanBapu #JuniSantvani #YadgarBhajan #TopBhajan
#MinaStudio #Gondal #RachanaSound

Leave a Reply