૦૩ || પેલા પેલા જુગ માં રાણી || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan |Information
♪ Album : ૦૩ || પેલા પેલા જુગ માં રાણી || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan |
Singer : પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ
♪ Producer : Studio Mina Gondal
♪ Lyrics : Traditional
♪ Music Composition : Traditional
♪ Record and Mixed by : Rachna Sound Gondal
© All Copyrights Reserved to Studio Mina-Rachna Sound,Gondal ( Gujarat )
Contact : Studio Mina , Nr. Central Cinema, Gondal (Guj.)
Mob: 9099923104/9824371971/9898088143
———————————————————————————————
LIKE|SHARE|COMMENT|SUBSCRIBE
———————————————————————————————
Enjoy & stay connected with us!
► Like us on Facebook: https://www.facebook.com/@Rachanasound
►website : @rachanasound
https://g.page/rachanasound
► Email : [email protected]
[email protected]

#JunaBhajan #NarayanSwami #StudioMina
#Santvani #Bhajan #DesiBhajan #SuperhitSantvani
#PrachinBhajan #NewVideo #BestBhajan #LokDayro
#RambhavBhajan #Narayanbapu #JuniSantvani
#MinaStudio #Gondal #GujaratiBhajan
#RachanaSound #DesiVani
૦૩ || પેલા પેલા જુગ માં રાણી || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan |
#૦૩ #પલ #પલ #જગ #મ #રણ #જન #ભજન #પજય #શર #નરયણ #સવમ #બપ #એ #ગયલ #Juna #Bhajan
Information
♪ Album : ૦૩ || પેલા પેલા જુગ માં રાણી || જુના ભજન || પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ એ ગાયેલા || Juna Bhajan |
♪ Singer : પૂજ્ય શ્રી નારાયણ સ્વામી બાપુ
♪ Producer : Studio Mina Gondal
♪ Lyrics : Traditional
♪ Music Composition : Traditional
♪ Record and Mixed by : Rachna Sound Gondal
© All Copyrights Reserved to Studio Mina-Rachna Sound,Gondal ( Gujarat )
Contact : Studio Mina , Nr. Central Cinema, Gondal (Guj.)
Mob: 9099923104/9824371971/9898088143
———————————————————————————————
LIKE|SHARE|COMMENT|SUBSCRIBE
———————————————————————————————
Enjoy & stay connected with us!
► Like us on Facebook: https://www.facebook.com/@Rachanasound
►website : @rachanasound
https://g.page/rachanasound
► Email : [email protected]
[email protected]

#JunaBhajan #NarayanSwami #StudioMina
#Santvani #Bhajan #DesiBhajan #SuperhitSantvani
#PrachinBhajan #NewVideo #BestBhajan #LokDayro
#RambhavBhajan #Narayanbapu #JuniSantvani
#MinaStudio #Gondal #GujaratiBhajan
#RachanaSound #DesiVani

Leave a Reply