🎹🎵🎙पंजाबी भजन नाम जप सतगुरु दा #Punjabi bhajan naam jap satguru da | गायक शिशपाल भाई ब्यावत


🎹🎵🎙पंजाबी भजन नाम जप सतगुरु दा #Punjabi bhajan naam jap satguru da | गायक शिशपाल भाई ब्यावत

पंजाबी भजन नाम जप सतगुरु दा गायक कलाकार शिशपाल भाई ब्यावत रोजङी ढोलक मास्टर …
#पजब #भजन #नम #जप #सतगर #द #Punjabi #bhajan #naam #jap #satguru #गयक #शशपल #भई #बयवत
🎹🎵🎙पंजाबी भजन नाम जप सतगुरु दा #Punjabi bhajan naam jap satguru da | गायक शिशपाल भाई ब्यावत
#पजब #भजन #नम #जप #सतगर #द #Punjabi #bhajan #naam #jap #satguru #गयक #शशपल #भई #बयवत

Leave a Reply