abhang,शोभाबाई बिराजदार, shobhabai birajdar,अभंग,marathi bhajan,gavlan,dj,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,


abhang,शोभाबाई बिराजदार, shobhabai birajdar,अभंग,marathi bhajan,gavlan,dj,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,

शोभाबाई बिराजदार .. लातूरच्या उदगीर तालुक्यातील खेर्डा येथील रहिवासी. तेथील श्री हनुमान भजनी मंडळाच्या सदस्य.
#abhangशभबई #बरजदर #shobhabai #birajdarअभगmarathi #bhajangavlandjभजनभकतगतभवगतगवळण
abhang,शोभाबाई बिराजदार, shobhabai birajdar,अभंग,marathi bhajan,gavlan,dj,भजन,भक्तिगीत,भावगीत,गवळणी,
#abhangशभबई #बरजदर #shobhabai #birajdarअभगmarathi #bhajangavlandjभजनभकतगतभवगतगवळण

Leave a Reply