Adhram Madhuram Adhram Madhuram – Madhurashtakam Bhakti ke Bhajan Singer ke gane- Krishna Ji bhajans Lyrics

Adhram Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram
Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram

Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |
Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||1||

Vachanam Madhuram Charitam Madhuram Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |
Chalitam Madhuram Bhramitam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||2||

Vennur-Madhuro Rennur-Madhurah Paannir-Madhurah Paadau Madhurau |
Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||3||

Geetam Madhuram Peeatam Madhuram Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |
Roopam Madhuram Tilakam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||4||

Karannam Madhuram Tarannam Madhuram Harannam Madhuram Ramannam Madhuram |
Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||5||

Gunjaa Madhuraa Maalaa Madhuraa Yamunaa Madhuraa Viichii Madhuraa |
Salilam Madhuram Kamalam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||6||

Gopi Madhuraa Liilaa Madhuraa Yuktam Madhuram Muktam Madhuram |
Drssttam Madhuram Shissttam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||7||

Gopaa Madhuraa Gaavo Madhuraa Yassttir-Madhuraa Srssttir-Madhuraa |
Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||8||

==============================

Leave a Reply