પ્રથમ પેલા સમરીયે રે /Pratham pehla samriye re/Bhajan lyrics/mantra,….

પ્રથમ પેલા સમરીયે  રે /Pratham pehla samriye re/Bhajan lyrics/mantra,....

પ્રથમ પેલા સમરીયે રે /Pratham pehla samriye re/Bhajan lyrics/mantra,…. Bhajan, mantra,varta lyrics bhajan lyrics #પરથમ #પલ #સમરય #ર #Pratham #pehla #samriye #reBhajan #lyricsmantra… Bhajan, mantra,varta lyrics More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com