ਜਾਗੇ ਦੀ ਵਧਾਈ | जागे दी वधाई ले ला माये शेरावालिये

ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਗਾ ਰਚਾ ਲਿਆ lਕੱਟੜੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ, ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ll*ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਆਈ…

Continue Readingਜਾਗੇ ਦੀ ਵਧਾਈ | जागे दी वधाई ले ला माये शेरावालिये