Bando Charan Kamal Raghunandan

Bando Charan Kamal Raghunandan

Bando Charan Kamal Raghunandan
Bando Charan Kamal Raghunandan

Kamal Raghunandan Kamal Raghunandan
Bando Charan Kamal Raghunandan

Jinki Kripa Sakal Sukh Sampati
Pawat Jan Bhaktan Mori Chandan

Bando Charan Kamal Raghunandan
Bando Charan Kamal Raghunandan

Avadhpuri Prabhu Nitya Virajat
Janak Suta Yuta Dusht Nikandan

Bando Charan Kamal Raghunandan
Bando Charan Kamal Raghunandan

Teen Tap Aur Janam Maran Bhaya
Dur Karat Kshan Me Jan Niranjan

Bando Charan Kamal Raghunandan
Bando Charan Kamal Raghunandan

Nishadin Namat Charanan Me Bhagavat
Kripa Kari Sevak Bhaya Bhanjan

Bando Charan Kamal Raghunandan
Bando Charan Kamal Raghunandan

Leave a Reply