Bharoso Drad Inn Charnan Kero

Bharoso Drad Inn
Charnan Kero

Bharoso Drad Inn
Charnan Kero

Shri Vallabh Nakh
Chandra Chhata Bin
Sab Jag Maahi Andhero

Bharoso Drad Inn
Charnan Kero

Sadhan Aur Naahi
Yaa Kal Mein
Jasu Hoti Nivero

Bharoso Drad Inn
Charnan Kero

Sur Kaha Kahe
Duvidh Aandharo
Bina Mol Ko Chero

Bharoso Drad Inn
Charnan Kero

SingerChitra Vichitraji Maharaj

Leave a Reply