Harinamachi Shala Bharali – Dabal (Double) Bari BhajanTitle – Harinamanachi shala bharali
Album – Harinamachya Shalet Shikati Shakshi Bhairavi
Lyrics – Sunil Jadhav
Composer – Sunil Jadhav
Director – Sanjay Salvi
Singer – Bhairavi Jadhav

Harinamachi Shala Bharali – Dabal (Double) Bari Bhajan
#Harinamachi #Shala #Bharali #Dabal #Double #Bari #Bhajan
Title – Harinamanachi shala bharali
Album – Harinamachya Shalet Shikati Shakshi Bhairavi
Lyrics – Sunil Jadhav
Composer – Sunil Jadhav
Director – Sanjay Salvi
Singer – Bhairavi Jadhav

Leave a Reply