Jai Hanuman Atulit Baldhamam Hema Shailabha Deham

Buddhi Heen Tanu Jaan Ke
Sumirau Pawan Kumar
Bal Buddhi Vidhya Dehu Mohi
Harau Kalesh Vikaar
Jai Hanuman Jai Jai Hanuman

Atulita Baldhamam Hema ShailabhaDeham
Danuja Vana Krshanum Jnyaninam Agragannyam
Sakala Gunna Nidhanam Vanaraannam Adhiisham
Raghupati Priya Bhaktam Vatjatam Namami

Atulita Baldhamam Hema ShailabhaDeham
Danuja Vana Krshanum Jnyaninam Agragannyam
Sakala Gunna Nidhanam Vanarannam Adhiisham
Raghupati Priya Bhaktam Vatjatam Namami

Leave a Reply