Jinke Hirdaye Siya Ram Base

Jinke Hirdaye Siya Ram Base
Tin Aur Ka Naam Liya Na Liya Re
Jinke Hirdaye Siya Ram Base

Jinke Ghar Ek Saput Bahayo
Tin Lakh Kaput Hua Na Hua Re
Jinke Hirdaye Siya Ram Base

Jin Maat Pita Ki Seva Ki
Tin Tirth Vart Kiya Na Kiya Re
Jinke Hirdaye Siya Ram Base

Jinke Dvare Par Gang Bahe
Tin Kup Ka Nir Piya Na Piya Re
Jinke Hirdaye Siya Ram Base

Tulasi Das Vichar Kare
Kapati Ko Mit Kiya Na Kiya
Jinke Hirdaye Siya Ram Base

Leave a Reply