Mahaprasada Chhuin | ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ କାହା ଚକାନୟନ । ସୁରେଶ ୱାଡେକରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ


Mahaprasada Chhuin | ମହାପ୍ରସା ଛୁଇଁ କାହା ଚକାନୟନ । ସୁରେଶ ୱାଡେକରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ

ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ସାଗର ଭେଟି ଦେଉଛି ଏହାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭକ୍ତିଭରା ଉପହାର “ବଡ ଦଗIଦିଆ ନନ୍ଦର ସୂତ” I ✽ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ସୁରେଶ ୱାଡେକର, ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି …
#Mahaprasada #Chhuin #ମହପରସଦ #ଛଇ #କହ #ଚକନୟନ #ସରଶ #ୱଡରଙକ #କଣଠର #ସନଦର #ଶର #ଜଗନନଥ #ଭଜନ
Mahaprasada Chhuin | ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ କାହା ଚକାନୟନ । ସୁରେଶ ୱାଡେକରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ
#Mahaprasada #Chhuin #ମହପରସଦ #ଛଇ #କହ #ଚକନନ #ସରଶ #ୱଡକରଙକ #କଣଠର #ସନଦର #ଶର #ଜଗନନଥ #ଭଜନ

Leave a Reply