Mangal Bhavan Amangal Haari Drawahu Su Dashrath Achar Bihari Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ramayan 101 Choupaiyan
Ramayan 101 Choupaiyan

Mangal Bhavan Amangal Hari
Drawahu Su Dashrath Ajir Bihari

Mangal Bhavan Amangal Hari
Drawahu Su Dashrath Ajir Bihari

Mangal Bhavan Amangal Haari
Drawahu Su Dashrath Ajir Bihari

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram
Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Hari Aanat Hari Katha Aanta
Sunahi Kahahi Bahu Vidhi Sab Santa

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram
Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Leave a Reply