Namostute Mahamaye Peaceful Mahalakshmi Ashtakam Maa Laxmi Bhajan Full Lyrics

Namostute Mahamaye Peaceful Mahalakshmi Ashtakam Maa Laxmi Bhajan Full Lyrics

Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura
Poojite Shanka Chakra Gadha Haste
Maha Lakshmi Namoostute Namastestu

Garudarudhe Kolasura Bhayankari Sarva
Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute

Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari
Sarva Duhkha Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute

Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayini
Mantra Moorte Sada Devi Maha Lakshmi Namoostute

Adyanta Rahite Devi Adi Shakti Maheshwari
Yogaje Yoga Sambhute Maha Lakshmi Namoostute

Sthula Sukshme Maha Raudre Maha Shakti Mahodari
Maha Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute

Padmasana Sthithe Devi Parabrahma Swaroopini
Parameshi Jagan Mata Maha Lakshmi Namoostute

Shwetambara Dhare Devi Nanalankara Shobhite
Jagasthithe Jaganmata Maha Lakshmi Namoostute Maha

Lakshmyashtakam Stotram Yah Patheth Bhakti
Man Narah Sarva Siddhi Mavapnoti Rajyam Prapnoti
Sarvada Eka Kalam Pathennityam Maha Papa
Vinashanam Dwikalam Yah Pathennityam Dhana
Dhanya Samanvitah Trikalam Yah Pathennityam
Maha Shatru Vinashanam Maha Lakshmi
Bhavennityam Prasanna Varada Shubhah

Leave a Reply