Om Bhoor Bhuvah Swaha Gayatri Mantra Lyrics Anuradha Paudwal

Om Bhoor Bhuvah Swaha Gayatri Mantra Lyrics Anuradha Paudwal

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaatom bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

om bhoor bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasy dheemahi
dhiyo yonah prachodayaat

Leave a Reply