Satnam sakhi Bhajan, Muhinja Satguru Teoonram (Khairthal-Rajsthan)


Satnam sakhi Bhajan, Muhinja Satguru Teoonram (Khairthal-Rajsthan)

Amrapurasthan, Amrapurdarbar,
#Satnam #sakhi #Bhajan #Muhinja #Satguru #Teoonram #KhairthalRajsthan
Satnam sakhi Bhajan, Muhinja Satguru Teoonram (Khairthal-Rajsthan)
#Satnam #sakhi #Bhajan #Muhinja #Satguru #Teoonram #KhairthalRajsthan

Leave a Reply