Shree Hanuman Prasadam

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Pur Rakhvaare Dekhi Bahu
Kapi Mana Kinh Vichaar
Ati Laghu Roop Dharo Nisi
Nagar Karo Paisaar

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Masak Samaan Roop Kapi Dhari
Lankahi Chaleu Sumiri Narhari

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Naam Lankini Ek Nisichari
So Kah Chalesi Mohi Nindari

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Jaanehi Nahi Maramu Sath Moraa
Mor Ahaar Jahaan Lagi Choraa

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Muthikaa ek mahaa kapi hani
Muthikaa ek mahaa kapi hani
Rudhir bamat dharni dhanmani

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Puni Sambhaari Uthiso Lankaa
Puni Sambhaari Uthiso Lankaa
Jori paani Kar Binay Sasankaa
Jori paani Kar Binay Sasankaa

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Jab Raavanhi Bramh Bar Dinhaa
Chalat Biranchikahaa Mohi Chinhaa

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Bikal Hosi Tey Kapi Ke Maare
Tab Jaanesu Nisichar Sanghaare

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Tat Mor Ati Punya Bahoota
Dekheu nayan Raam Kar Doota

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Jai Jai Ram
Jai Jai Ram

Jai Jai Ram
Jai Jai Ram

Leave a Reply