Shri Mahamrityunjai Mantra Shiva Shlok Lyrics

Shri Mahamrityunjai Mantra Shiva Shlok Lyrics

om chandraakaagni vilochanam smithammukhan padmatvyaantasthitan mudraapaashavaradaakshasootre vilasate padhinahimaanshuprabhaam kotidupragalakaashudhaaplutanum haraadhibhooshojvalan kaantam vishvavimohanam pashupatim
martunjayam bhaavabhavet

tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam ǀ
urvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya mā’mṛtāt ǁ

tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam ǀ
urvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya mā’mṛtāt ǁ

tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam ǀ
urvārukamiva bandhanān mṛtyormukṣīya mā’mṛtāt ǁ

Leave a Reply