shyama tu banka mohna tu banka

श्यामा तू बाँका मोहना तू बाँका
श्यामा तू बाँका मोहना तू बाँका

तेरी बांकी मुरलिया तू बाँका
तेरी बांकी मुरलिया तू बाँका
श्यामा…….

तेरी बांकी गईया तू बाँका
तेरी बांकी गईया तू बाँका
श्यामा…….

तेरी बाँके गवाले तू बाँका
तेरी बाँके गवाले तू बाँका
श्यामा…….

तेरी बांकी ओ सखिया तू बाँका
तेरी बांकी सखिया तू बाँका
श्यामा……..

तेरी बांकी ओ राधा तू बाँका
तेरी बांकी राधा तू बाँका
श्यामा……..

Leave a Reply