Sun Kul Deya Pandata Ho

Sun Kul Deya Pandata Ho
Dus Deya Thakare De Vaare
Tera Thakur Pandita
Kya Ho Kamanda Kya Bhala Khanda Ho

Sun Dhanya Jata O Khatir Meri Gau Charada
Phal Meve Khanda O Jag Manda O Hal Bhi Chalana Ho

Sun Kul Deya Pandata Ho
Dus Deya O Thakare De Vaare
Tera Thakur Pandita
Kya Ho Kamanda Kya Bhala Khanda Ho

Sun Kul Deya Pandata Ho
Lena Main Thakur Tera
Main Meve Khilanda Thakur
Jo Kam Laganda Ho
Ek Gau Le Aao Pandite
Jiao Jag Mana
Ek Thakur Leyi Jaane Janya
Mandir Banaya Ho

Sun Kul Deya Pandata Ho
Dus Deya O Thakare De Vaare
Tera Thakur Pandita
Kya Ho Kamanda Kya Bhala Khanda Ho

Sun Kul Deya Pandata Ho
Gau Ta Main Leyi Aaya
Meri Thakur Dede Pandita
Kare Mandir Bithana Ho

Rakdi Patthar O Pandite Ne
Dhanne Jo Padaya Ja Seva
Kariye Thakur Di
Murada Paya Ho

Sun Kul Deya Pandata Ho
Dus Deya O Thakare De Vaare
Tera Thakur Pandita
Kya Ho Kamanda Kya Bhala Khanda Ho

Leave a Reply