thaane re maanawa aayo ji

थाने मनावा आयो महारा श्याम जी,
थाने रे पूजवा आयो खाटू नगरी का श्याम जी मैं तो थाने रे मनावा आयो जी,
थाने मनावा आयो महारा श्याम जी,

नागड़ा से मैं तो आयो रे रेल में,
फयदा उबाने आयो मेरा श्याम जी,
थाने रे मनावा आयो जी,

दूर दूर से आवे रे यात्री,
सबका कष्ट मिटाओ मेरा श्याम जी,
थाने रे मनावा आयो जी,

खीर चुरमे को भोग बणायो,
आ कर भोग लगाओ मेरा श्याम जी,
थाने रे मनावा आयो जी,

श्याम मडल यु नागड़ा वालो,
हर्ष हर्ष गुण गावा मेरा श्याम जी,
थाने रे मनावा आयो जी,

Leave a Reply