Vishnu Bhajan … Hey Parmeshwar Vishwavidhata


Vishnu Bhajan … Hey Parmeshwar Vishwavidhata

a prayer dedicated to Lord Vishnu.
#Vishnu #Bhajan #Hey #Parmeshwar #Vishwavidhata
Vishnu Bhajan … Hey Parmeshwar Vishwavidhata
#Vishnu #Bhajan #Hey #Parmeshwar #Vishwavidhata

Leave a Reply