પલ ઘડી રેજો મારી પાસ જાડેજા એવી કરી લ્યો ભલાયું થોડું જીવવું રે

પલ ઘડી રેજો મારી પાસ જાડેજા
પલ ઘડી રેજો મારી પાસ
એવી કરી લ્યો ભલાયું થોડું જીવવું રે જી…..
તમને કહું મારા દિલડાની વાત જાડેજા
તમને કહું મારા દિલડાની વાત
એવી કરી લ્યો ભલાયું થોડું જીવવું રે જી…..
સાધુ આવે લખ ચાર જાડેજા
એમાં રે સાયબો રે મારો આવશે રે જી…………….એવી કરી લ્યો ભલાયું
તારા સાયબા ના કેવા એંધાણ સતી તોરલ
તમે કયોને કેવા એંધાણે એને ઓળખીએ રે જી………….એવી કરી લ્યો ભલાયું
સર્વે સાધુને ભગવો ભેખ જેસલજી
મારા સાયબા ને માથે પીળી પાઘડી રે જી…………એવી કરી લ્યો ભલાયું
રોઝા ચરે લખ ચાર જાડેજા
એમાં રે સાયબો રે મારો આવશે રે જી………….એવી કરી લ્યો ભલાયું
સર્વે રોઝા ને મુખે ઘાંસ જાડેજા
મારા સાયબા ને મુખે કાજુ કેવડો રે જી………….એવી કરી લ્યો ભલાયું
હરણાં ચરે લખ ચાર જાડેજા
એમાં રે સાયબો રે મારો આવશે રે જી……….એવી કરી લ્યો ભલાયું
સર્વે હરણાં ને માથે શીંગ જાડેજા
મારા સાયબા ને માથે સોનેરી શીગડી રે જી…………એવી કરી લ્યો ભલાયું
બોલ્યા તોરલ નાર જાડેજા
મારા સાધુડા અમરાપુરમાં માલશે રે………એવી કરી લ્યો ભલાયું

Leave a Reply