All Mantra Collections मंत्र संग्रह page

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥…

Continue Readingमहिषासुर मर्दिनी स्तोत्र

गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यंभर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥ 108 जाप मंत्र का अर्थसृष्टिकर्ता प्रकाशमान परामात्मा के तेज का…

Continue Readingगायत्री मंत्र

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् || 108 जाप महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ: हम त्रिनेत्र को पूजते हैं,…

Continue Readingमहामृत्युंजय मंत्र

श्री दुर्गा गायत्री मंत्र

ओम कात्यायनाय विद्महेओम कन्याकुमारी धीमहिओम तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् 108 जाप https://www.youtube.com/watch?v=Tf459lXPg-U श्री दुर्गा गायत्री मंत्र - अनूप जलोटा

Continue Readingश्री दुर्गा गायत्री मंत्र

प्रात: मंत्र

प्रात: कर-दर्शनम्-कराग्रे वसते लक्ष्मी:, करमध्ये सरस्वती ।कर मूले तु गोविन्द:, प्रभाते करदर्शनम ॥ पृथ्वी क्षमा प्रार्थना-समुद्रवसने देवि ! पर्वतस्तनमंड्ले ।विष्णुपत्नि!…

Continue Readingप्रात: मंत्र