ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ|| PAVAMANA JAGADAPRANA WITH KANNADA LYRICS|| VISUALS TODAY ||

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ|| PAVAMANA JAGADAPRANA WITH KANNADA LYRICS|| VISUALS TODAY ||

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ|| PAVAMANA JAGADAPRANA WITH KANNADA LYRICS|| VISUALS TODAY || Visuals Today ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ – ಇದು ಮಧ್ವ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ತರ್ಕ ಮಂತ್ರ. ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯ ರಚನೆ ವಿಜಯದಾಸರದು. ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ / #Pavamana Pavamana #Jagadaprana Lyrics . . . . ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ |ಪ| ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ …

Read more

SHREE HARI STOTHRAM KANNADA LYRICAL VIDEO ||ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ KANNADA LYRICS || KANNADATHI ||

SHREE HARI STOTHRAM KANNADA LYRICAL VIDEO ||ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ KANNADA LYRICS || KANNADATHI ||

SHREE HARI STOTHRAM KANNADA LYRICAL VIDEO ||ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ KANNADA LYRICS || KANNADATHI || Visuals Today Shree Hari Stotram (A MUST LISTEN) kannada lyrical video. All Copyrights Reserved to Respected owners(Divo Music On behalf of: Kosmik) . Edited : Visuals today Creations. Jagajjalapalam kachad kanda malam, Sarahandraphalam mahadaithyakalam, Nabho neelakayam duravaramayam, Supadmasahayam Bajeham Bajeham. 1 …

Read more