ઊંચો તે ઊંચો ઊંચો મારા ભાઈ🌹#shorts #lyrics #bhajan

ઊંચો તે ઊંચો ઊંચો મારા ભાઈ🌹#shorts #lyrics #bhajan

ઊંચો તે ઊંચો ઊંચો મારા ભાઈ🌹#shorts #lyrics #bhajan wish u gujrat ઊંચો તે ઊંચો ઊંચો મારા ભાઈ🌹#shorts #lyrics #bhajan my quarries #gujaratikirtan#gujarati_song#gujarati_satsang#gujarati_bhajan#wish_u_gujrat#ભજનકીર્તન #kirtan #kirtanbhakti #kirtansatsang #satsang #shorts_bhajan #satsang_song #satsangkirtan #junagagh #girnar #bhavnath #gujrati bhajan lyrics #ઊચ #ત #ઊચ #ઊચ #મર #ભઈshorts #lyrics #bhajan wish u gujrat More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com